Markkinavisio 2030: digimurros KIRA-alalla

Ympäristöministeriölle tehdyn vaikuttavuusanalyysityön aikana pääsimme haastattelemaan monia alan eteviä osaajia. Tästä innostuneena yhdessä kumppanimme Jalecon Oy:n Jarmo Lehdon kanssa loimme kiinteistö- ja rakentamisalalle markkinavisiota, jota haluamme kehittää eteenpäin tässä blogissa.

Digitaalisuuden hyödyntäjänä KIRA-ala on ollut muuta teollisuutta jäljessä, mutta nyt on tapahtunut muutos. Alalla syntyy uutta liiketoimintaa kiinteistöjen tuottaman datan ja analytiikan varaan. Tämän myötä syntyy uudenlainen palvelujen ja palveluntuottajien kerros. Myös kilpailuasetelmat ja ansaintamallit muuttuvat, ja kiinteistö- ja rakennusalan yritysten pitää päättää, mikä niiden ydintoiminta on tulevaisuudessa. Kiinteistöjen omistajien ja hallinnoijien rooli muuttuu entistä strategisemmaksi verkostojen johtajaksi, jossa kumppanuudet korostuvat. Neliömetripohjaisen liiketoiminnan lisäksi syntyy uutta palveluliiketoimintaa, ja tilat muuttuvat palvelualustoiksi.

Tietoa hyödynnetään elinkaaripalveluiden luomiseksi

Kiinteistöjen ylläpitovaiheen tietoarkkitehtuurit otetaan huomioon jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, ja suunta on hyödyntää toistettavia elinkaaren huomioivia ratkaisuita yli toimialarajojen. Kiinteistöt ja niiden data ovat modulaarisia ja tuotteistettuja, eikä pyörää keksitä joka projektissa uudelleen. Elinkaaren tarpeisiin luotu digitaalinen tietorakenne organisoi kiinteistöstä ja kiinteistön käyttäjistä syntyvää dataa eri tarpeisiin. Investoinnit tarkempaan tietomallipohjaiseen rakennustuotantoon mahdollistuvat, kun rakennus- ja ylläpitovaiheen hyödyt summataan.

Myös kiinteistöön asennettavat laitteet ja järjestelmät hyödyntävät tietomallia ja konfiguroituvat automaattisesti suunnitteluvaiheessa luotuun ”virtuaaliseen kaksoseen”. Suunnitteluvaiheen mukaisesti toteutettu tietoarkkitehtuuri helpottaa rakennuksen käyttöönottoa, ja nopeuttaa toiminnan odotusarvoihin pääsemistä.

Rakentamisvaiheen markkinoilla lisääntynyt tiedonhallinta ja sen hyödyntäminen aiheuttavat sen, että muutoshakuiset rakennusliikkeet vankistavat asemaansa, ja laajentavat toimintaansa kansainvälisesti. Digitaaliset ratkaisut hyödyntävät tietomallia rakentamisessa ja sen valvonnassa ja parantavat rakennusliikkeiden tehokkuutta. Rakentamisvaiheen markkinoilla menestyjiä ovat yritykset, jotka pystyvät investoimaan uuden teknologian käyttöönottoon ja joilla on kykyä riskinottoon. Nykyisillä isoilla yrityksillä on tähän paremmat edellytykset kuin pienillä. Menestyjiä ovat myös ne, jotka osaavat tehdä yhteistyötä kumppaniensa kanssa ja pääsevät käsiksi uusiin teknologioihin ja osaamiseen, ja osaavat tehdä siitä yhteistä liiketoimintaa. Uudet tulijat kasvavat uusissa digipalveluissa ja pienet yritykset tekevät aliurakoitsijoina erityistehtäviä. Ajoitus on markkinamuutoksessa oleellista.

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa syntyvää tietoa hyödynnetään elinkaaripalveluissa, ja näiden ratkaisuiden ja palveluiden tuottajille avautuu mahdollisuuksia etsiä kasvua rakennuksen ylläpitovaiheen liiketoiminnoista. Ylläpitovaiheen syväosaajien rooli muuttuu entistä strategisempaan suuntaan, sillä rutiininomaiset ylläpitopäätökset siirtyvät tekoälyn hoidettaviksi. Teollisen internetin mahdollistamat uudet arvontuotannon mittarit mahdollistavat uusia ansaintalogiikoita. Perinteiset kiinteistön ylläpitopalvelun tuottajat näkevät kiinteistöjen käyttäjät ja organisaatiot entistä keskeisempänä asiakasryhmänä. Myös talotekniikkatoimittajat siirtyvät myymään analytiikkaan perustuvia elinkaaripalveluita.

Toimialan ulkopuolelta tulee uusia kumppaneita ja KIRA-ala kehittyy strategisesti yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Yhteistyö ICT-alan kanssa merkitsee esimerkiksi sitä, että Googlen, Applen ja Amazonin kaltaiset suuret toimijat tulevat perinteiselle liiketoiminta-alueelle ja ratkaisevat suurten massojen ongelmia. Ne keräävät dataa sisätiloista mm. kartoitusmielessä ja tulevat ympäristöön ensin opastamisessa ja sijaintitietopohjaisessa markkinoinnissa. Teollisen internetin myötä kiinteistöt ”puhuvat internetiä” ja tämä mahdollistaa uusien yritysten hyödyntämisen kiinteistöpalveluiden tuottamisessa.

Teknologian hyödyntäminen kiinteistöjen “smarttauksessa”

Talotekniikan ja erityisesti rakennusautomaation rooli muuttuu. Talotekniikan siilot purkautuvat ja eri järjestelmät integroituvat käyttäen yhteisiä rajapintoja. Rakennusautomaation tuottamaa dynaamista dataa ja analytiikkaa hyödynnetään yhdistämällä sitä älykkäästi tietomallien dataan. Rakennuksen ylläpidon liiketoiminnan fokus siirtyy pilveen, jonne toimijat rakentavat kilpaa omia alustoja ja ekosysteemejä markkinapaikkoineen. Tämä luo mahdollisuuksia toimialan ulkopuolisille toimijoille, esimerkiksi applikaatiokehittäjille.

Olemassa oleva rakennuskanta tarjoaa markkinan kiinteistön ”smarttaukselle”, joka parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että kiinteistö jopa ennakoi käyttäjiensä toiveita, esimerkiksi säätäen ilmanvaihtoa ja valaistusta. Tämä vaatii uusia investointeja kiinnostaviin kohteisiin, joita ovat tekemässä kiinteistöjen omistajat, talotekniikan tuottajat, ja myös käyttäjäpalvelun tuottajat, joita ei kiinnosta pelkästään rakennuksen kustannustehokkuus, vaan suuret käyttäjämassat ja heille tuotettavat palvelut. Tällaisia tahoja ovat edellä mainitut alustatalouden globaalit toimijat, jotka toimivat nytkin aktiivisesti fyysisen maailman ja virtuaalimaailmojen välissä yhdistäen kivijalkamyymälät ja verkkokaupan. Asioiden internetissä myös talotekniikan laitteet ja sensorit kytkeytyvät suoraan internetiin, jolloin älyn tuominen jälkikäteen kiinteistöihin helpottuu. 5G tai 6G –mikro-operaattoreita ei vielä ole olemassa, mutta älykiinteistöjen ja smarttauksen kannalta ajankohtainen muutos on, että nämä verkkoteknologiat tulevat käyttöön, ja niidenkin keräämää dataa operoimaan ja hyödyntämään syntyy uusia arvoverkon osia.

Platform of Trustilla (PoT) on tärkeä rooli avoimena alustana, jonka avulla KIRA-alan hyvin erilaiset tiedon tuottajat ja sen hyödyntäjät saadaan liittymään ja organisoitumaan yhteen. PoT mahdollistaa myös monen eri toimijan omien alustojen tiedon yhdistelemisen. Suomi nousee tämän avulla alan suunnannäyttäjäksi ja yritykset pääsevät hyödyntämään kansainvälistä potentiaalia etunojassa.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close