AECO Digital -projekti

Taustaa

KiRa-alan (kiinteistö- ja rakentamisala) tuottavuus on pysynyt ennallaan viimeiset neljäkymmentä vuotta. Samaan aikaan muut toimialat ovat kasvattaneet tuottavuuttaan vähintään 30%, erityisesti hyödyntämällä digitaalista tietoa ja digityökaluja liiketoiminnassaan. (Lohilahti, 2017) KiRa-alan hajanainen joukko toimijoita tuottaa rakennettua ympäristöä, jonka jo olemassa olevaa digitaalista tietoa hyödyntämällä KiRa-alan tuottavuutta voitaisiin nostaa (ROTI, 2017). Lisäksi digitaalisen tiedon avulla voitaisiin luoda uusia asiakaslähtöisiä palveluita, jotka tuottavat hyvinvointia Suomen yhteiskunnalle. Parhaimmillaan nämä palvelut ovat skaalattavissa kansainvälisille markkinoille.

Digitaaliseen tietoon perustuvat palvelut vaativat syntyäkseen uusien verkostojen muodostumista erilaisten toimijoiden kesken. Näitä toimijoita ovat esim. KiRa-alan osaajat, yliopistot, julkinen sektori ja digiosaajat, softankehittäjistä liiketoiminnan kehittäjiin ja rahoittajiin. Tarvittavien toimijoiden ’törmäyttämistä’ ja uusien palveluiden luomista voidaan kiihdyttää synnyttämällä Suomeen yleishyödyllinen rakennetun ympäristön hubi (eng. Built Environment Hub, BE Hub), jossa digipalveluiden luomiseen tarvittavat toimijat kohtaavat ja heidän uusien palveluidensa yhteiskehittämistä tuetaan. KiRa-alan monet toimijat pitävät Hubia tärkeänä orkestroijana, joka auttaa heitä kasvattamaan uutta liiketoimintaa verkottamalla tarvittavia toimijoita keskenään sekä Suomessa että ulkomailla.

AECO Digital -hankkeessa aloitimme jo keväällä 2016 KiRa-alan yhteiskehittämisen hub-toimintaa, kun autoimme kahta AEC Hackathon (https://aechackathon.com/) tiimiä kehittämään heidän digipalveluitansa tuomalla yhteen laajan yritysverkoston ja fasilitoimalla yhteistä palvelukehitystä. Tästä kirjoitimme jutun Tekniikka & Talous-lehteen (Smeds et al., 2017). Lisäksi teoreettisempaa lähestymistä tarjoaa Larmin (2017) kirjoittama diplomityö, joka käsittelee kahden Hackathon-tiimin kehittymistä kohti yritystä hyödyntämällä yritysverkostoja.

AECO Digital -projektin tavoite: Suomen BE Hubille kestävän toimintamallin luominen

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoituspäätöksen jälkeen AECO Digital -hankkeen tavoitteeksi on tarkentunut syntymässä olevan yleishyödyllisen Suomen BE Hubin ja sen toimintamallin synnyttäminen yhdessä kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa merkittäväksi osaksi kansainvälistä verkostoa. Lisäksi AECO Digital -hankkeessa fasilitoidaan Hubissa tapahtuvaa yhteistoimintaa ja verkotetaan tarvittavat toimijat yhteisten konkreettisten pilottiprojektien ympärille uuden kansainvälisen liiketoiminnan luomiseksi. Erityinen paino toiminnassa annetaan digitaalisen liiketoiminnan synnyttämiselle ja sen skaalaamiselle kansainvälisen verkoston avulla.

Lokakuussa 2017 perustettiin verkostofasilitointiin keskittyvä startup Synecon Oy, joka toteuttaa käytännössä AECO Digital -hankkeen Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoituksen avulla. Osakkaina startupissa ovat Teemu Lehtinen, Antero Hirvensalo ja Rita Lavikka, jotka olivat alun perin AECO Digital -hanketta käynnistämässä Teot Ratkaisevat -kokeilukilpailussa.

Käytännössä järjestämme yhteiskehittämistyöpajoja, joiden avulla tuomme yhteen uuden liiketoiminnan kannalta oleelliset toimijat, joita voivat olla esim. yliopistot, ammattikoulut, valtio, kunnat, toimialajärjestöt, vakiintuneet yritykset sekä startupit. Kestävä liiketoimintamalli luodaan näiden toimijoiden yhteistyönä, jolloin toimijat sitoutuvat Hubin yhteistoimintaan pitkäjänteisemmin. AECO Digital -hanke toimii toimintamallin synnyttämisen ja toimijoiden innovaatioprosessien verkostofasilitoijana ja raportoi tulokset osallistujille.

AECO Digital -hankkeen tarkoitus on tukea Hubin toimintamallin syntymistä seuraavin keinoin:

  • Edistää alkuvaiheessa Hubin toimijoiden keskinäisen tavoitteen syntymistä ja luoda motivaatiota
  • Kartoittaa ja visualisoida toimijoiden muodostaman verkoston
  • Tunnistaa Hubissa toimivien toimijoiden yhteisiä kehitysteemoja
  • Johtaa toimijoiden tarvitsemia innovaatioprosesseja
  • Luoda toimijoiden keskinäistä luovaa vuorovaikutusta
  • Ohjata ja fasilitoida Hubissa kohtaamisia ja neuvottelutilanteita, joissa luodaan toimijoiden keskinäisessä yhteistyössä uutta arvoa
  • Verkottaa toimijoita kansainvälisen KiRa –alan hubien verkoston avulla
  • Linkittää toimijoita yliopistojen kanssa, erityisesti Aalto-yliopiston IoT-osaajien kanssa

Suomen BE Hubista kiinnostuneet organisaatiot ja kansainvälinen Hub-verkosto

9.10.2017 järjestettiin Maria 01:ssä Suomen BE Hubin ideoimiseksi Helsinki Meetup, jossa paikalla oli 15 kiinnostunutta organisaatiota, joiden lisäksi ainakin kuusi kiinnostunutta organisaatiota ilmoittautui tukemaan Hubin synnyttämistä. Seuraavassa on listattu kiinnostuneet organisaatiot: Suomen Tilaajavastuu, BIM Kampus, ReCoTech, Congrid, Corelab, Smart&Clean, Fira Starters, Aalto University Bim Collaboration, SRV, Granlund, KIRA-digi, Sweco, Wanderfeel, Consair, RAKLI, ResoluteHQ, MS Flux, Tekes, OP Labs, Avanto Ventures ja HUB13. Tästä toimijajoukosta voidaan päätellä, että kysyntää Suomen BE Hubille löytyy.

Meetup-tilaisuudessa kartoitettiin organisaatioiden palvelutarjontaa Suomen BE Hubille ja palveluita, joita organisaatiot odottavat Hubilta. Organisaatiot toivoivat Hubilta erityisesti alan yhteistoiminnan konkreettista edistämistä, tiedon virtausta ja mahdollisuutta liiketoiminnan skaalaamiseen osana kansainvälistä Hub-verkostoa.

Kansainväliseen Hub-verkostoon kuuluvat tällä hetkellä BCA Academy Singaporessa (https://www.bcaa.edu.sg), BLOXHUB Tanskassa (http://bloxhub.org) sekä Yhdysvalloissa Digital Fabrication Networkin (http://dfabnet.org) ja AEC Hackathon (http://aechackathon.com) -verkoston hub-yhteisöt Oaklandissa ja Seattlessa. Näiden lisäksi on tunnistettu mahdollisia kumppani-hubeja ainakin Ruotsissa, Skotlannissa, Lontoossa, Berliinissä ja Shanghaissa. KIRA-digi kärkihanke (http://www.kiradigi.fi/) on jo osa tätä Hub-verkostoa (ks. kuva 1).

hubi-verkosto

Kuva 1. Kansainvälinen Hubi-verkosto

Hubin käynnistämisen ja toimintamallin luomisen yksi tärkeä aikaraja on 11.9.2018, jolloin KIRA-digi kärkihanke järjestää ensimmäistä kertaa kansainvälisen World Digital Built Environment Summitin, jossa samalla Suomen BE Hub ja kansainvälinen verkosto julkistetaan.

Lähteet

Larmi, K. (2017) The evolution of hackathon teams to business through inter-organizational networks – A longitudinal case study of two hackathon teams, Master’s Thesis, Information Networks Study Programme. Aalto University.

Lohilahti, O. (2017) ” Rakennusalalla työn tuottavuus ei ole kasvanut 40 vuodessa – onko allianssista tai leanista apua?”, Rakennuslehti, Saatavissa osoitteesta  https://www.rakennuslehti.fi/2017/09/rakennusalalla-tyon-tuottavuus-ei-ole-kasvanut-40-vuodessa-onko-allianssista-tai-leanista-apua/.

ROTI – Rakennetun omaisuuden tila 2017 raportti. Saatavissa osoitteesta http://roti.fi/wp-content/uploads/2015/12/ROTI-2017-raportti.pdf.

Smeds, R., Lavikka, R. & Hirvensalo, A., 2017,  ”Suomalainen Hackathon-tiimi valloitti maailman – voitti oman sarjansa ja siitähän se lähti”, Saatavissa osoitteesta http://www.tekniikkatalous.fi/teknologiamurrokset/suomalainen-hackathon-tiimi-valloitti-maailman-voitti-oman-sarjansa-ja-siitahan-se-lahti-6651593.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close